Bine ați venit pe website-ul primăriei Isverna   Click to listen highlighted text! Bine ați venit pe website-ul primăriei Isverna

PROCEDURA OPERATIONALA
Privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta in randul beneficiarilor

P.O. AP 10
Ediția: I-a, 20.04.2023, Revizia 1

• Pagina de garda pag 1

• Cuprins pag 2

• Scop pag 3

• Domeniu de aplicare …………………………………………………………………………………………………. pag. 3

• Documente de referinta ………………………………………………………………………………………………. pag. 4

• Definitii si abrevieri …………………………………………………………………………………………………… pag. 5

• Descrierea activitatii sau procesului …………………………………………………………………………….. pag. 6

• Responsabilitati ……………………………………………………………………………………………………….. pag. 10

• Formular de evidenta a modificarilor …………………………………………………………………………… pag.11

• Formular de analiza a procedurii ………………………………………………………………………………… pag. 11

• Formularul de distribuire/difuzare ………………………………………………………………………………. pag. 12

▪ Anexe………………………………………………………………………………………………………………………..pag. 12

1. Scopul procedurii operaţionale:

1.1. Stabilește modalitatea de aplicare a procedurii privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta a beneficiarilor din CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA.

1.2. Dă asigurări cu privire la existenta documentației adecvate derulării activității.

1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
2.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala
Procedura se aplică în cadrul CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA din subordinea uat Isverna si se refera la identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta a beneficiarilor din CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA.
CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA detine si aplica o procedura privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta (fizic, psihic, economic), discriminare si orice forma de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus benefiarul de catre personalul unitatii, alti beneficiari, eventuali membri de familie/ reprezentanti legali.
Procedura precizeaza totodata modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de neglijenta, violență și abuz sesizate de personal în timpul activității acestuia în relație cu beneficiarul/familia acestuia.
Protectia împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului – reprezinta acţiuni de informare, prevenire, semnalare, identificare, evaluare și soluționare a tentativelor sau a acuzațiilor de neglijare, exploatare, violență și abuz asupra beneficiarilor.
Beneficiar – utilizator de servicii sociale.

2.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.
Etapele ce vor fi parcurse in aplicarea proceduri privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta in CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA:

– CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoașterea formelor de neglijare, exploatare, violență, abuz fizic, emoțional sau sexual;
– Coordonatorul serviciului consemnează în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului : data instruirii, tema instruirii, numele/ prenumele persoanei instruite, semnătura persoanei instruite, numele prenumele și semnătura coordonatorului serviciului;

– CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA încurajează și sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violența și abuz;

– Persoana din cadrul unitatii (asistentul social) care a luat act de situația de neglijare si abuz întocmește unui Referat pe care-l înaintează spre soluționare, directorului unitatii.

– Coordonatorul propune măsurile necesare pentru beneficiar (consiliere, etc.) În situații excepționale, coordonatorul notifică organele abilitate (Poliție, Serviciul de urgență 112, etc.)

– Asistentul social al serviciului consemnează în Registrul privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta, numărul referatului, natura abuzului şi măsurile luate. Registrul privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta se află la sediul CENTRUL DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA.

2.3 Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata:
– informarea personalului si beneficiarilor/reprezentantilor legali prin modalitatile accesibile, dupa caz.
– prevenirea situatiilor de abuz si neglijare;
– identificarea cazurilor de abuz si neglijare;
– semnalarea cazurilor de abuz si neglijare;
– evaluarea situatiei;
– solutionarea cazului.

3. Documente de referinta
3.1. Reglementari internationale :
– Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată la 16 decembrie 1948 prin Rezoluţia 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
– Regulamentul U.E. nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

3.2. Legislatie primara:
-Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
– Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

3.3. Legislaţie secundară
– H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
-Ordinul MMJS 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
– Ordinul nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;
3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CENTRULUI DE ZI DE CONSILIERE ȘI INFORMARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE ISVERNA.

4 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operational

4.1. Definitii ale termenilor:

Nr.
Crt. Termenul Definitia si/ sau , daca este cazul , actul care defineste termenul

1. Procedura operationala Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea
realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2. Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata
3. Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a
procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate
4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedura operaţională
2. UAT Unitate administrativ teritoriala
3 CDZ Centru de zi de consiliere si informare pentru persoane in dificultate
4 E Elaborare
5 V Verificare
6 A Aprobare
7 Ev. Evidenţă
8 Ap. Aplicare
9 Ah. Arhivare

5. Descrierea activitatii sau procesului
5.1. Generalitati
Principiile care stau la baza desfasurarii activitatii CDZ Isverna sunt:
– Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
– Respectarea identitatii beneficiarului, demnitatii, a libertatii de exprimare a opiniilor;
– Egalitatea sanselor si nediscriminarea;
– Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare beneficiar;
– Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
– Respectarea confidentialitatii si protectiei datelor cu cararacter personal ale beneficiarului si sustinatorului legal;
– Interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile beneficiarilor in corelatie cu ansamblul reglementarilor in vigoare.

5..2. Documente utilizate
5.2.1. Lista documentelor documentelor utilizate acordării de servicii
Chestionarele privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta în unitate/ în afara unitatii.

5.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate
Chestionarele privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta în unitate/ în afara unitatii sunt instrumente de cercetare constând dintr-o serie de întrebări și a altor solicitări în scopul de a aduna informații de la beneficiari în vederea depistării situațiilor de neglijare, si abuz a acestora.

5.2.3. Circuitul documentelor:
Chestionarele privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta în unitate/în afara unitatii se aplică beneficiarilor din cadrul unitatii, de către asistentul social al unitatii și se înaintează coordonatorului CDZ pentru avizare.

5.3. Resurse necesare:
5.3.1. Resursele materiale – sunt constituite din elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor, materiale necesare organizării sesiunilor de formare, etc.

5.3.2. Resurse umane – sunt reprezentate de persoana/persoanele din cadrul CDZ Isverna, care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităţii procedurate.

5.3.3. Resurse financiare – Comp. Financiar Contabil si Administrativ al CDZ Isverna -se referă la prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă, dacă este cazul, precum şi a utilităţilor necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii

5.4. Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
– organizarea, anual, la nivelul unitatii, de sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoașterea formelor de neglijare, exploatare, violență, abuz fizic, emoțional sau sexual;

– consemnarea în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului a: datei instruirii, tema instruirii, numele/ prenumele persoanei instruite, semnătura persoanei instruite, numele prenumele și semnătura directorului unitatii

– încurajarea și sprijinirea beneficiarilor să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violența și abuz, de către personalul unitatii.

– aplicarea chestionarelor privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta în unitate/în afara unitatii, beneficiarilor, de către asistentul social din cadrul unitatii.

-Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, furturi, agresiuni, deces, etc.), de îndată, în maxim 24 de ore de la constatare.
-Persoana din cadrul unitatii care a luat act de situația de neglijare, exploatare, violenta si abuz impotriva beneficiarilor informeaza consilierii de etica; aceastia analizeaza situatia, propune masuri necesare (consiliere, prezentarea la medicul unității, acordarea îngrijirilor medicale în cadrul unitatii, mutarea într-o alta camera etc.) si întocmește un Referat pe care-l înaintează spre soluționare, directorului unitatii.

– În situații excepționale (vatamare corporala grava, crima, viol, etc), coordonatorul notifică organele abilitate (CJ Argeș, Poliție, Serviciul de urgență 112), etc.;

– consemnarea în Registrul de identificare, semnalare si solutionare a cazurilor de abuz si neglijenta a urmatoarelor: nr. referatului, natura abuzului şi măsurile luate de către consilierii de etica, cu avizul directorului unitatii.

5.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
A) La nivelul unitatii, directorul organizează anual, sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoașterea formelor de neglijare, exploatare, violență, abuz fizic, emoțional sau sexual, astfel:
Abuzul reprezintă orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de beneficiar, prin care este pereclitată viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a beneficiarului.
1. Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a beneficiarului în cadrul interacţiunii, singulare sau repetate, cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă beneficiarului în prezent sau în viitor.
2. Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a persoanei cu handicap la situaţii al căror impact emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu beneficiarul. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri verbale şi non-verbale, intimidări, ameninţări, terorizări, restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de beneficiar. Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului persoanei cu handicap (de ex. structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia) devenind abuz psihologic.
3. Abuzul sexual reprezintă implicarea unui adult dependent în activităţi sexuale care sunt nepotrivite pentru vârsta sa, sau pe care nu este în măsură să le înţeleagă, activităţi sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă ori care transgresează tabu-urile sociale legate de rolurile familiale.
4. Abuzul în gestiunea bunurilor și banilor beneficiarilor reprezintă folosirea incorectă a acestora prin minciună, înșelăciune (falsificare semnătură), hoție sau forță.

Neglijare reprezintă omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea îngrijirii sau educării beneficiarului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilități, fapt care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a beneficiarului.
Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme:
-neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru organism;
– mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu vârsta și capacitatea de deservire a persoanei cu handicap;
– neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mari, haine murdare, lipsa hainelor;
– neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi;
-neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la programe de recuperare;
– neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor de apreciere.
Violența reprezintă forme de rele tratamente produse de către altă persoană aflată în poziție de răspundere, putere, ori în relație de încredere cu beneficiarul, care produc vătămare actuală sau potențială asupra sănătății acestuia și îi pun în pericol viața, dezvoltarea, demnitatea, moralitatea
Exploatarea înseamnă executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat ori cu încalcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate, ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare, de lipsire de libertate, ori de aservire; obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală; prelevarea de organe; efectuarea unor alte asemenea activități prin care se încalcă drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

B) Directorului unitatii consemnează în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului : data instruirii, tema instruirii, numele/ prenumele persoanei instruite, semnătura persoanei instruite, numele prenumele și semnătura directorului unitatii;

C) Personalul unitatii încurajează și sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violența și abuz;

D) Asistentul social din cadrul unitatii aplică beneficiarilor Chestionarul privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta ( model anexat la procedură).
Unitatea monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii în scopul prevenirii unor situaţii de abuz, exploatare a beneficiarilor.

Unitatea elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât şi persoanelor din comunitate cu care aceştia au contacte regulate, dacă este cazul, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare.
E) Persoana angajată din cadrul unitatii dar si beneficiarii unitatii care a luat cunoştinţă în mod direct sau indirect de săvârşirea anumitor abuzuri asupra beneficiarilor, vor aduce acest lucru la cunoştinţă în cel mai scurt timp consilierilor de etica a unităţii.
F) Coordonatorul serviciului aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către organismele/instituţiile competente (Poliție, Serviciul de urgență 112, etc.), a oricărei situaţii de abuz, violență şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere (consiliere, prezentarea la medicul unității, acordarea ingrijirilor medicale în cadrul unitatii, mutarea din camera etc.), în regim de urgenţă.
G) Asistentul social al serviciului social consemnează în Registrul privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta: nr. referatului, natura abuzului şi măsurile luate.
Registrul privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta se află la sediul CDZ Isverna.

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii:
Conținutul procedurii privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta, respectă cerințele minime ale standardului.
Orice suspiciune sau acuzaţie de neglijare, exploatare, violență, abuz asupra beneficiarului este rezolvată prompt şi corect de către întreg personal, conform cu legislaţia în vigoare.

6. Responsabilitati

Nr. crt. Compartimentul (postul) / acţiunea
(operaţiunea) I II III IV V VI VII
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Asistent social E
3 Coordonator A
4 CDZ Isverna Ap
5 CDZ Isverna Ah

7. formular de evidenta a modificarilor

Nr. crt. Ediţia Data ediţiei Revizia Data reviziei Nr.pag. Descriere modificare Semnătura conducătorului departamentului
1 1 20.04.2023 0 Actualizare Ordinul 600/2018 și
varstnice Ord. nr. 29/2019

8. Formular analiză procedura

Nr. crt. Compartimentul Nume şi prenume coordonatorul
ui compartiment Înlocuito r de drept sau delegat Aviz favorabil Aviz nefaforabil
Semn ătura Data Observ aţii Semnătura Data
1 CDZ Isverna Căpăstraru Aneta

9. Formular de distribuire/difuzare

Nr. Crt. Compartiment Nume şi prenume Data primiri Semnătura Data retragerii. Data intrării în
vigoare a procedurii Semnătura
1. CDZ Isverna 24.04.2023
2. Asistenta Sociala si
Consiliere

4. Financiar Contabil si
Administrativ

10. Anexe

1. Chestionarele privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta atât în unitate cât și în afara unitatii ( model).

CHESTI0NAR
Scară
pentru depistarea abuzului şi neglijării beneficiarilor Nume şi prenume beneficiar de servicii sociale:
Nume şi prenume asistent social:

1. Simţi nevoia să ai pe cineva căruia să-i împărtăşeşti necazurile tale?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

2. Ai căutat ajutor sau ai cerut sfaturi personalului de specialitate din serviciul social pentru problemele întâmpinate?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

3. Ai fost sau eşti pedepsit de personal în modalităţi neobişnuite?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

4. Ai avut experienţe sexuale împotriva voinţei tale despre care îţi este greu să vorbeşti?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

5. Ai fost vreodată bătut astfel încât să ai nevoie de îngrijire?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

6. Te-ai gândit vreodată serios că ai vrea să fugi din unitate?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

7. Ai fost sau eşti pedepsit prin bătaie de personalul din unitatii?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

8. Ai simţit că eşti agresat de vreunul din colegii tăi?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

9. Cât de des se supără colegii pe tine ?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

10. În instituţie te simţi în siguranţă ?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

11. Te critică mult colegii ?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

12. Te-au învinovăţit vreodată colegii pentru lucruri pe care nu le-ai făcut ?
0-niciodată 1-rar 2-uneori 3-foarte des 4-totdeauna

Perioada de referinta: 2019-2020 Pentru interpretatea rezultatelor :
– subscara de pedeapsă fizică- întrebările :3,5,7
– subscara de abuz sexual- întrebările : 4
– neglijare, atmosferă stresantă – întrebările:1,2,6,8,11,12 Concluzii:

Semnătura sustinator legal
Semnatura asistent social

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA RISCULUI DE ABUZ ŞI EXPLOATARE
ÎN AFARA UNITATII

Beneficiar de servicii sociale:
Asistent social :

• In rândul prietenilor, cunoştinţelor, vecinilor dvs. ştiţi (cunoaşteţi) cazuri în care aceştia au abuzat persoana care s-au integrat in familia lor?
a) fizic (bătăi, lăsaţi nemâncaţi, trimis să cerşească sau să muncească)
Da Nu
b) psihologic,emoţional (ex: înjuraţi, ameninţaţi, respinşi, izolaţi forţat)
Da Nu
c) sexual (vizionare de materiale pornografice, acte sexuale) Da Nu

• Dvs. personal sau cineva din familia dvs. aţi anunţat/sesizat pe cineva? Da Nu
Dacă “DA” Pe cine anume?
a) poliţia
b) instituţiile statului care se ocupă cu protecţia persoanelor cu handicap,
c) pe altcineva (cine? )

• Credeţi că persoanele cu dizabilităţi ar trebui să muncească? Da Nu
Nu știu/Nu răspund
Dacă DA, de ce?
(a) pentru a câştiga bani necesari unor trebuinte
(b) îi face bine să fie activ
(c) pentru a nu fi izolat de ceilalţi
(d) pentru a se integra în societate
(e) pentru a uita de boală
(f) pentru a da un sens vieţii (g)pentru a se simţi important
(h) alt motiv (care?) ( Nu știu /Nu răspund
• Ce credeţi că gândesc oamenii despre persoanele cu dizabilități?
Majoritatea oamenilor cred ca persoanele cu dizabilitati nu pot face fata exigentelor vietii, nu se pot adapta la mediul social, reprezinta o piedica in dezvoltarea societatii, o mica parte au incredere in reusita acestora.
………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………………….….…………………………………………………
………… ………………………………………………………………………………… Nu știu /Nu răspund

Data: Numele persoanei intervievate:

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content Click to listen highlighted text!