Bine ați venit pe website-ul primăriei Isverna   Click to listen highlighted text! Bine ați venit pe website-ul primăriei Isverna
Listen to this article


CARTA DREPTURILOR BENEFICIARULUI

CAPITOLUL I
DREPTURI GENERALE

Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate în cadrul CDZ dezvoltat de Primăria Comunei ISVERNA pot fi: persoane aflate în situaţii de nevoie socială, economică sau juridică (tineri de peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie a copilului fără familie, persoanele cu handicap, persoanele de etnie rromă aflate în situaţii de risc ridicat, vârstnici în situaţie de nevoie, persoane fără venit sau cu venit redus, şomeri etc.).
Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate de acest serviciu cetățenii altor state și apatrizii, care au domiciliul sau reședința pe raza comunei ISVERNA.
Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetățenilor, a unor instituții sau a reprezentanților societății civile.
Art.4. Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică, sau după caz, încetează în condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.
Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoștința acestora și a angajaților prin afișarea Cartei la sediul centrului, la loc vizibil, precum și prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.
Art.6. Prezenta Cartă se va completa periodic în funcție de dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale la nivelul centrului și în funcție de reglementările legale care apar în domeniu.

CAPITOLUL II
DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE DIN CADRUL CDZ

Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și/ sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.
Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, cu drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.
Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenția socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.
Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidențialitate și intimitate.
Informațiile confidențiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situații:
a) atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;
b) când este pusă în pericol viața persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
c) pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei, în cazul în care aceasta se afla în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-și da consimțământul.
Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și în funcție de resursele umane și materiale ale serviciului.
Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi respectați de către profesioniști, creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.
Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferență, acea libertate de a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.
Art.14. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.
Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.
Art.16. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
Art.17. Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea și centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înțelegere a clientului dându-i acestuia posibilitatea de a opta în cunoștință de cauză pentru o formă sau alta de ajutor.
Art.18. Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul la o informare adaptată în funcție de nevoile și problemele lor.
Art.19. Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile.
Art.20. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.
Art.21. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor și totodată o explorare a soluțiilor alternative în vederea depășirii situației de risc în care se află clientul.
Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră și imparțială ceea ce presupune atât neimplicarea profesionalistului în relații sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât și netranspunerea profesionistului în starea emoțională a clientului.
Art.23. Dreptul de a participa la activitățile din centrului conform programului stabilit în planul personalizat de consiliere.
Art.24. Dreptul de a fi consultați cu privire la programul de activități.
Art.25. Dreptul de a propune îmbunătățiri programului de activitate.
Art.26. Dreptul de a refuza – în condiții obiective – primirea serviciilor sociale.

CAPITOLUL III
OBLIGATII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.28. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică.
Art.29. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilități, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale în vigoare.
Art.30. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.
Art.31. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.
Art.32. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.
Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a sesiza conducerea CDZ în cazurile în care profesionistul nu-și îndeplinește corespunzător atribuțiile prevăzute în fișa postului și obligațiile prevăzute în Codul etic.
Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să manifeste respect în relația cu profesionistul.

CAPITOLUL IV
OBLIGATII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
 respectarea prevederilor contractului încheiat cu CDZ;
 anunțarea din timp a personalului centrului în cazul în care părăsește domiciliul din diferite motive (internare, concediu), pentru o perioada mai lunga de timp si se afla in imposibilitatea frecventării programului centrului conform planificării.
 respectarea programului de activitate al centrului;
 sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicala si economica
 sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale
 sa respecte planul personalizat de intervenție si principiile de lucru in cadrul CDZ sa manifeste respect in relația cu profesionistul
 sa aducă la cunoștința CDZ orice modificare survenită în situația sa socială, economică, familială
 de a accepta responsabilități, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale in vigoare

Carta drepturilor beneficiarului garantează beneficiarilor CDZ următoarele drepturi:
1. de a fi informați cu privire la drepturile si res¬ponsabilitățile pe care le au în calitate de beneficiari ai serviciilor CDZ de a participa si de a fi consultați cu privire la toate deciziile care ii privesc
2. de a-si desfășura activitățile într-un mediu fizic accesibil, sigur, func¬țio¬nal
3. de a decide si a-si asuma riscurile, in toate aspectele vieții lor si de a-și exprima liber opțiunile
4. de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale
5. de a consimți, prin contract, asupra serviciilor asigurate în cadrul CDZ
6. de a beneficia de serviciile menționate în contract
7. de a li se păstra toate datele personale în siguranță și confidențialitate: ex¬cepțiile de la regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu re¬pre¬zen¬tanții lor
8. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați sau pedepsiți, hărțuiți sau exploatați sexual
9. de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe
10. de a nu fi exploatați economic (abuzuri privind banii, proprietățile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru servicii etc.)
11. de a nu li se impune restricții de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat și a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de organizare și funcționare sau re¬gu¬la¬men¬tul de ordine interioară
12. de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile centrului, fără dis¬cri¬mi¬na¬re
13. de a beneficia de intimitate
14. de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, et¬ni¬ce, religioase, sexuale etc., conform legii
15. de a-și dezvolta talentele și abilitățile; de a fi sprijiniți pentru a se angaja în muncă
16. de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale
17. de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 28 de zile lucrătoare înainte, dacă vor excluși de la accesul la activitățile centrului (cazuri de transfer ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii)
18. de a fi excluși/transferați din CDZ numai:
– din rațiuni de ordin medical
– din absența prelungită
– la dorința beneficiarului
– pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari
– pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează grav rutinele zil¬ni¬ce ale activităților centrului
– în cazul în care cerințele de abilitare/reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile furnizorului de servicii
– în cazul pierderii autorizației de funcționare de către centru
21. de a practica cultul religios ales
22. de a nu desfășura activități lucrative împotriva voinței lor
23. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;
24.de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de CDZ
25. de a se implica și a participa la toate deciziile care îi privesc;
26. de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica și procedurile centrului și a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea
27. de a fi informați cu privire la toate activitățile desfășurate în centru
28. de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de a refuza unele servicii, în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de servicii)
29. de a fi tratați individualizat pentru o valorizare maximală a potențialului personal
30. de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE
Art.36. Prezenta cartă va fi îmbunătățită periodic dată fiind complexitatea domeniului asistenței sociale.
Art.37. Carta drepturilor beneficiarului se va aduce la cunoștința beneficiarilor, aparținătorilor legali si tuturor persoanelor interesate, prin afișare la sediul instituției cât și prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Întocmit,

Skip to content Click to listen highlighted text!